پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:/ تداوم روابط حمل‌و‌نقلی با کشورهای همسایه به‌رغم شیوع کرونا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸-جاده‌اینسخه قابل چاپ امین ترفعمد...

تکانه ای شدید در ترانزیت

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به ...

برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت و گو با ترابرد به لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی انجمن هم...

قانونِ بازی

قانونِ بازیمهدی اشرفی، مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللیبحث ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به بهانه افزایش صادرات را می توان از نگاهی وسیع تر از تقابل بین صادرات و ترانزیت مورد بررسی قرار داد. در...

پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است تکانه ای شدید در ترانزیت برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد قانونِ بازی
نویسنده : - 1398/07/06 - تعداد نمایش (667)


پنج شنبه 82 آذرماه 8932
با موضوع: ترانزیت، فرصتها، تهدیدها و تدبیرها
محورهای همایش:
8 -اهمیت و نقش ترانزیت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای منطقه
8 -قوانین و مقررات مخل در حوزه ترانزیت و چالشهای پیش رو
9 -تعدد سازمانهای دخیل و نقش متولی واحد در توسعه ترانزیت
4 -نقش دانشگاه و مجامع علمی در توسعه ترانزیت و حملونقل بینالمللی
تاریخهای مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 93/2/8932
اعالم نتایج داوری مقاالت: 84/3/8932
آدرس دبیرخانه: مشهد، میدان تلویزیون، بزرگراه شهید کالنتری، خیابان انوری، بین انوری 9 و 5 ،
پالک 888 ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی
تلفن تماس: 35892735995 داخلی 835 - 837